D3-vitamin effektivare än influensavaccin – och framför allt helt säkert

Version 2

(Senast uppdaterad 29 nov 2013 – med viktiga tillägg)

Har beslutat att göra detta inlägg till hemsida  för att det är det viktigaste av alla i hela bloggen.


Skyddseffekten av D3-vitamin


SAMMANFATTNING

Forskningen indikerar en mångfalt större skyddseffekt av D-vitamin mot influensa än effekten av vaccinering  enligt en mycket stor majoritet av studier på influensavaccinering. Även om studierna på D-vitamin är få, är de av bättre kvalitet än en mycket stor majoritet av studierna på influensa (och det finns anledning att ifrågasätta de få studier som indikerar skyddseffekt av vaccinering). Därtill saknar D-vitamin skadliga biverkningar i normala doser.

Olika iakttagelser tyder på att influensaförekomsten samvarierar med exposition för sol och därmed med D-vitaminnivån och teorin har framförts att D-vitaminbrist bidrar i väsentlig grad till influensaepidemier.

Skyddseffekten av influensavaccinering saknar tillräckligt vetenskapligt stöd för att berättiga massvaccinering, i synnerhet som allvarliga och livslångt invalidiserande skadeefekter kan förekomma. Även om skadeverkningarna är sällsynta är det orimligt att utsätta folk för någon som helst skaderisk med en behandling av tvivelaktigt värde.

I det aktuella kunskapsläget synes D3-vitamin vara ett bättre alternativ för skydd mot influensa än vaccinering för att förebygga influensa.

Därför finns det skäl att hälsomyndigheterna rekommenderar allmän använding av D3-vitamin vintertid i stället för influensvaccinering.


Studie 1

En japansk studie har funnit att skyddseffekten av D3-vitamin mot influensa A var 58%.

Man jämförde 167 barn i åldern 6-15 år som tog 1200 IU D3-vitamin med lika många barn som inte fick vitaminet. Endast 18 barn med D3-vitamin  fick influensan.

Källa: Urashima, M. Segawa, T. Okazaki, M. Kurihara, M. Wada, Y. Ida, H. Randomized trial of vitamin D supplementation to prevent seasonal influenza A in schoolchildren. Am J Clin Nutr. 2010 May; 91 (5): 1255-60.

Studie 2

En studie på afroamerikanska kvinnor i USA fann en 60% minsknng av förkylningar och influensa när man intog 800IE/d av vitamin D, och 90% minskad risk när man intog 2000 IE/d.

Källa: Aloia JF, Li-Ng M. Epidemic influenza and vitamin D. Epidemiol Infect 2007; 135:1095 – 1096

Studie 3

Om man upprätthöll en blodkoncentration om minst 95 nmol/mL av vitamin D (25(OH)Dvitamin) minskade förekomsten av akuta virusorsakade övre luftvägsinfektioner inklusive influensa betydligt.

Källa: Sabetta et al. Serum 25-hydroxyvitamin d and the incidence of acute viral respiratory tract infections in healthy adults. PLoS One.  5(6):e11088. (2010).

Studie 4

Invidider med serum 25(OH)Dvitamin koncentration högre än 95 nmol/L hade låg frekvens av akuta virusinfektioner i luftvägarna, medan de med lägre blodhalter hade 50% risk för att bli smittade i en studie som följde hälsotillståndet under ett halvår. Vid en konferens i Paris 2009 rekommenderade en panel av vitaminD-forskare en serum 25(OH)Dvitamin-koncentration på 75–100 nmol/L. För att uppnå 75 nmol/l behövs minst 2000 IE/dag.

Källa: Souberbielle JC, et al. Vitamin D and musculoskeletal health, cardiovascular disease, autoimmunity and cancer: Recommendations for clinical practice. Autoimmun Rev. 9:709–15. 2010;

Studie 5

En forskargrupp har studerat säsongsförekomsten av influensa och har konstaterat att influensaepidemier nästan uteslutande förekommer vintertid samt i tropikerna under regnsäsongen när det inte är tillräckligt med sol för att stimulera bildning av D-vitamin. Man konstaterar att det finns flera belägg för D-vitaminets immunitetsstärkande effekt. Man anför hypotesen att D-vitaminbrist medför benägenhet förinfluensa. Denna hypotes stöds av den brittiska studien nedan (studie 6).

Källa: Cannel, JJ, Zasloff M, Garland CF , et al. ”On the epidemiology of influenza”.  Virol J. 2008; 5: 29.

Studie 6

Man undersökte om det fanns ett samband mellan D-vitamin halten i blodet och övre luftvägsinfektioner, som influensa, i en stor grupp brittiska vuxna. Mann fann följande17:

 • För varje 4 ng/ml ökning av D-vitaminhalten i kroppen minskade chansen att få influensa med 7%. [Många har vintertid värden under 50 ng/ml som är gränsen för brist. Med D-vitamin kan man lätt höja halten med tex 40 ng/ml, som enligt denna studie skulle minska chansen med 70 procent. /DrJaan]
 • Det förelåg ett säsonsbetonat mönster hos influensförekomsten som överensstämde med den årstidsrelarade variationen i halten av D-vitamin. Influenza infektioner minskade när D-vitaminhalterna ökade.

Källa: Berry D, Hesketh K, Power C, et al. Vitamin D status has a linear association with seasonal infections and lung function in British adults. British Journal of Nutrition 2011;106:1433-1440.

Studie 8

Dr J.Cannell gav 2000 IU D3 dagligen till 45 fångar på hans avdelning i ett fängelsesjukhus. När en influensaepidemi drabbade sjukhuset fick ingen av de D3-behandlade influensa medan 45% av de övriga drabbades. Ändå minglade ”D-vitamin-fångarna” med de övriga och var därmed starkt exponerade för smitta. Denna studie har inte publicerats i vetenskapligt format för att gruppen var för liten för att möjliggöra en statistiskt tillförlitlig slutsats, utan har beskrivits av Cannel i MedicalNewsToday, se ”Epidemic Influenza And Vitamin D”.

Kommentar

Man använde ändå en låg dos av D3 (1200 IU) i Studie 1.

Om man i Studie 1 hade använt 2.000 IU  eller mer skulle man, såsom i Studie 2, sannolikt ha uppnått en ännu högre skyddseffekt.

Den 90-procentiga skyddseffeken av 2000 IE i Studie 2 är imponerande och ändå ligger denna dos, enligt en del forskare, troligen 50% eller mer under optimal nivå ur allmän hälsosynpunkt. Denna skyddseffekt överensstämmer med resultatet av studie 3 och 4 vilka likaså fann en väsentlig skyddseffekt vid en blodhalt som motsvarar intag av cirka 2000 IE.

Skeptikerna invänder naturligtvis att det är tveksamt att rekommendera D3 på grundval av några få studier. Men det finns skäl att tro att resultaten var korrekta för att D-vitamin stärker drastiskt kroppens infektionsförsvar. Vetenskapliga studier har påvisat ökad bildning av immunfaktorer, såkallade antimikrobiella peptider som dödar bakterier, svampar och virus (se fotnot). D-vitamin är en huvudfaktor i vårt försvar mot virusar.

Dessutom har D-vitamin inga skadliga biverkningar i motsats till influensavaccin som rapporterats kunna ge allvarliga biverkningar om ock i undantagsfall, se tex Hjärnskada av influensavaccin bekräftad samt Psoriasisförsämring efter svininfluensvaccinering.

I tillägg till D-vitamin kan du förstärka ditt infektionsskydd med andra åtgärder, se min webbsida.

Mer om D-vitamin

Svaga bevis för skyddseffekt av influensavaccin

Medan, i samtliga genomförda studier, skyddseffekten av vitamin D har varit betydande, har skyddseffekten av influensavacciner enligt praktiskt taget alla studier däremot varit obefintlig eller svag.

En stor majoritet av dem har dessutom varit av bristfällig vetenskaplig kvalitet enligt det oberoende forskningsinstitutet  Cochrane collaborations.

Därför är det märkligt att enstaka studier rapporterat en god skyddseffekt av influensavaccinering. Dessa utgör mindre än 5% av alla studier. Misstanken infinner sig att dessa varit resultatet av undermålig forskning eller forskningsfusk. Denna misstanke underbyggs av att Dr Thomas Jefferson vid Cochrane Collaborations har upptäckt uppenbart forskningsfusk i fyra av de studier som påvisat signifikant skyddseffekt, se ”Starka skäl att ifrågsätta massvaccinering”.

Mer om bristande bevis betr vaccinernas skyddseffekt:


SLUTSATS

(Nästan samma text finns även högst upp på denna sida)

Bevisen för en skyddseffekt av influensavaccinering är mycket svaga. Desto säkrare har det fastlagts att det kan förekomma allvarliga biverkningar.

Beträffande D-vitamin är förhållandet det motsatta. Forskningen indikerar en mångfalt större skyddseffekt av D-vitamin mot influensa än den mycket stora majoriteten av studier på influensavaccinering. Även om studierna är få, är de av bättre kvalitet än en mycket stor majoritet av studierna på influensa (och det finns som sagt anledning att ifrågasätta de få studier som indikerar skyddseffekt). Därtill saknar D-vitamin skadliga biverkningar i normala doser.

Skyddseffekten av influensa saknar tillräckligt vetenskapligt stöd för att berättiga massvaccinering, i synnerhet som allvarliga och livslångt invalidiserande skadeefekter kan förekomma. Även om skadeverkningarna är sällsynta är det orimligt att utsätta folk för någon som helst skaderisk med en behandling av tvivelaktigt värde.

I det aktuella kunskapsläget synes D3-vitamin vara ett bättre alternativ för skydd mot influensa än vaccinering för att förebygga influensa.

Därför finns det skäl att hälsomyndigheterna rekommenderar allmän använding av D3-vitamin vintertid i stället för influensvaccinering.


Rekommenderad läsning:

Vaccine illusion” som är skriven av den amerikanska immunologen Tetyana Obukhanych. Den är en svidande vidräkning av vaccinationsteorin och dokumentationen av skyddseffekten.

FOTNOTER

1. Hur mycket vitamin D3 behöver vi?

På grumliga och vetenskapligt svaga grunder har man länge angivit 2000 som översta säkra gräns. Nyligen har dock gränsen höjts till 4000 IE per dag i de mest liberala myndighetsorganisationerna. Även denna gräns är orimligt låg, eftersom ingen blivit D-vitamin-förgiftad av att solbada trots att man då kan få i sig över 20.000 IE (en i sig ganska onödig studie i Kalifornien har bekräftat detta uppenbara faktum).

Alltfler studier har påvisat positiva hälsoeffekter av doser över 4000 IE. Reversering av åderförkalkning i kransartärerna har till exempel rapporterats med 5000 IE pedag. Samma gäller skyddseffekt i vissa former av cancer. Upp till 100.000 i engångsdos har använts vid studier på tuberkulosbehandling.

Ingen ordentlig forskning har gjorts på vad som är optimal dos av D-vitamin. Man har främst riktat in sig på att faställa vad som är lägsta dos för att förebygga bristsymptom som rakitis. Men alltmer tyder på att D-vitamin har hälsosamma effekter i betydligt högre doser än vad som behövs för att förebygga brister.

Det är intressant att kroppen stoppar D-vitaminproduktionen i huden vid cirka 20.000 IE. Eftersom giftverkan påvisats först vid betydligt högre doser kan det inte vara för att skydda sig för gifteffekter av D-vitamin. Dr Cannell vid D-vitaminCouncil spekulerar i möjligheten att 20.000 IE kanske är vad kroppen egentligen behöver dagligen.

2 Säkerhetsgränsen ligger omotiverat lågt

Över hela världen har myndigheterna satt säker dos långt under de drygt 20.000 IE som bildas i kroppen vid solbadande.

Den Europeiska livsmedelsmyndigheten, EFSA anger tex 4000 IE som maximalt säker dos, ”för säkerhets skull” utan vetenskapligt grundad motivering, trots att man i sin rapport om D-vitamin publicerad 27 juli 2012, nämner att det inte förekommit rapporter om att ens 10.000 IE har vållat förgiftning. Märkligt nog förefaller EFSA vara omedveten om att över det dubbla kan bildas i huden när man solbadar.

I realiteten har bara förgiftning iakttagits vid doser om 100.000 IE. I enstaka fall har man funnit att människor tålt 500.000 til 1 miljon IE utan att bli allvarligt sjuka.

Källa: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2813.htm

3. Forskning på D-vitaminets immunitetsstärkande effekter

Detta är bara ett litet axplock bland hundratals studier.

 • Zasloff M. Antimicrobial peptides of multicellular organisms.Nature 2002;415:389-95.
 • Zasloff M. Fighting infections with vitamin D. Nat Med 2006;12:388-90.
 • Wang TT, Nestel FP, Bourdeau V, et al. Cutting edge:1,25-dihydroxyvitamin D3 is a direct inducer of antimicrobial peptide gene expression. J Immunol 2004;173:2909-12. [Erratum in J Immunol 2004;173:6489.]
 • Gombart AF, Borregaard N, Koeffler HP. Human cathelicidin antimicrobial peptide (CAMP) gene is a direct target of the vitamin D receptor and is strongly up-regulated in myeloid cells by 1,25-dihydroxyvitamin D3. FASEB J 2005;19:1067- 77.
 • Liu PT, Stenger S, Li H, et al. Toll-like receptor triggering of a vitamin D–mediated human antimicrobial response. Science 2006;311:1770-3.
 • White JH. Vitamin D signaling, infectious diseases, and regulation of innate immunity. Infect Immun 2008;76:3837-43.
 • Schauber J, Dorschner RA, Coda AB, et al. Injury enhances TLR2 function and antimicrobial peptide expression through a vitamin D–dependent mechanism. J Clin Invest 2007;117:803-11.
 • Liu PT, Stenger S, Li H, et al. Toll-like receptor triggering of a vitamin D–mediated human antimicrobial response. Science 2006;311:1770-3

 4. Influensavaccinering medelst injektion bygger på en felaktig teori

Medan forskningen har identifierat flera mekanismer varigenom D-vitamin kan motverka virusinfektioner saknas en hållbar förklaring hur vaccination genom injektion kan skydda och denna svaghet underbyggs av det faktum att misstänkd få studier påvisat skyddseffekt medan en stor majoritet av studierna inte funnit någon väsentlig skyddseffekt.

Visserligen är det korrekt att injektion av avdödat eller försvagat virus stimulerar bidning av antikroppar mot viruset. Men det bildas inte rätt slags antikroppar för att effektivt motverka sjukdom. Eftersom influensan inträder i kroppen via slemhinnorna behöver man aktivera slemhinneantikropparna för att stoppa infektion. Injektionsvaccinering aktiverar inte dessa utan stimulerar bildning av blodantikroppar. I slemhinnorna förökar viruset sig tusentals gånger och når först sedan blodet. Då har antalet ökat till många miljoner och därvid räcker inte blodantikropparna för att stoppa dem.

Det är därför inte förvånande att Dr Jefferson i ovannämnda artikel konstaterar att det inte finns belägg för att injektion av vaccin skyddar mot infektion när det gäller influensa.

Först för något år sedan introducerade man vaccinering genom att spraya i näsan för att stimulera slemhinnantikropparna, vilket är en mer adekvat lösning. Även om vaccinet skulle ge gott skydd initialt, är det inte heltäckande för influensviruset ändrar ganska snabbt sitt ”ansikte” så att dess antikroppar inte helt stämmer med viruset och vaccinet blir därför mindre effektivt. Dessutom består vaccinet av försvagade levande virus och det har förekommit att vaccinerade smittat andra. Dessa vaccin-virus är genmodifierade (GMO) och denna teknologi är kontroversiell.

Annonser

3 svar

 1. Har tagit två kapslar D3 2500 ie varje dag i två år. Har inte varit sjuk sedan dess. Varken förkyld eller annat. Hjälper mot diverse magproblem också.

 2. Men hur mycket skall man ge till en strax 2-årig kille (13kg) och 4-årig tjej (15,5 kg)? Jag har alltid gett dem båda droppar, men det blir ju då 5×80 IE, dvs. 400 IE.
  Hälsningar från Skåne!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: