Behandling som kan tänkas rädda svårt influensasjuka

Hittills har ingen effektiv behandling av livshotande influensa (lungsvikt) varit allmänt känd. Men det finns möjligheter och jag har tidigare rapporterat om den döende Nyazeeländaren vars tillstånd snabbt vände när han fick C-vitamin i högdos, se ”C-vitaminbehandling vände tillståndet hos svårt lungsjuk ”. Jag har sammanställt ytterligare fakta som underlag för behandling och har idag skickat nedanstående information till universitetsklinikerna i Sverige.

Behandling som kan tänkas häva lungsvikt vållad av influensa

Det bildas enorma mängder vävnadsskadande fria radikaler vid den livshotande lunginflammation som viruset kan vålla. Detta har rapporterats av flera studier, se tex (i referenslistan nederst) Akaike (1998), Akaike (2001), Akaike (2003), Hennet (1992), Lazrak (2009). Se även min blogg: ”Varför kan unga och friska få livshotande svininfluensa? ”.

”In fact, the pathogenesis of influenza virus can be attributed to the cytotoxic effect of oxygen radicals such as superoxide anion.”

”Den sjukdomsframkallande effekten av influensavirus kan tillskrivas den cytotoxiska (cellförgiftande) effekten av syreradikaler sådana som superoxid-anjonen”

Professor Takaaki Akaike 2003

[Superoxid är den kraftfullaste av alla syreradikaler]

Dessa kemiskt mycket aggressiva ämnen förstör inte bara vävnaderna, utan hämmar immunförsvaret så att ännu mer virus kan bildas i en ond cirkel som kan leda till döden. Därför vore en logisk åtgärd att tillämpa högintensiv friradikal-neutraliserande behandling i dessa fall.

C-vitamin är en sådan antioxidant och har i ett döende fall använts med stor framgång (återkommer till det nedan).

C-vitamin har flera fördelar i detta sammanhang:

A: Värdefulla antivirala och immunsystemstärkande effekterhar rapporterats, inklusive följande:

 • „C-vitamin inaktiverar virusets RNA eller DNA eller uppbyggnaden av viruset.
 • C-vitamin kan höja produktionen av interferon, som skyddar celler från att bli infekterade av virus .
 • C-vitamin stimulerar antikroppsaktiviteten
 • C-vitamin kan förhöja fagocytfunktionen som avlägsnar viruspartiklar.

Källa: „Vitamin C As An Antiviral: It’s All About Dose“http://orthomolecular.org/resources/omns/v05n09.shtml

B: Kroppen tål mycket höga doser C-vitamin utan skadliga biverkningar. Det är ju inte ett läkemedel utan ett vitamin som spelar en viktig roll i vår fysiologi. De flesta däggdjur kan bilda C-vitamin, medan människan, en del ap-arter samt marsvin förlorat den förmågan. Det är en genetisk defekt i tillverkningen av detta livsviktiga ämne vars brist leder till döden på 2 v hos marsvin och några få månader hos människa. C-vitamin är en av de allra viktigaste antioxidanterna hos allt levande (se även fotnot).

Alla däggdjur ökar C-vitaminproduktionen omkr tiofalt vid stress eller infektion. Till exempel bildar en frisk get på 70 kg normalt 13.000 mg om dagen och ökar produktionen till 100.000 vid sjukdom (Chatterjee IB, 1973, Subramanian 1973). C-vitaminbehovet ökar även kraftigt vid skador (Long C, 2003). Den biokemiska skillnaden mellan människan och andra däggdjur är ytterst liten, vilket innebär att våra celler är anpassade för megadoser av C-vitamin.  ”Megadosering” har med all sannolikhet en gång ingått i våra förfäders sjukdomsförsvar precis som den fortfarande gör hos alla andra däggdjur som kan bilda C-vitamin

Detta bekräftas av en omfattande positiv klinisk erfarenhet av högdosbehandling, se tex. „Vitamin C as an antiviral – it is all about dose“, URL: http://orthomolecular.org/resources/omns/v05n09.shtml 

Utdrag: 

„Very high doses, 30,000 – 200,000 mg, divided up throughout the day, are remarkably non-toxic and have been documented by physicians as curing viral diseases as various as the common cold, flu, hepatitis, viral pneumonia, and even polio. [4,5,7]“.

Dr R. Cathcart, har behandlat över 25.000 patienter, med upp till 200.000 mg dagligen. Han har utvecklat en teori om hur vitaminet fungerar (Cathchart 1991). Hans erfarenhet är att höga doser framgångsrikt kan bota svåra virussjukdomar inklusive viruspneumooni. Han skriver:

„Massive intravenous doses of sodium ascorbate are even more impressive than oral ascorbic acid, because the beneficial effects are even more dramatic… Patients who ordinarily would be relatively incapacitated, can usually remain functional

Källa: http://www.orthomed.com/nonrate.htm

Ett fall med svår lungsvikt repade sig oväntat efter behandling med C-vitamin i  megadoser

Såväl lung-som njursvikt, som varat i 3 veckor, vände inom loppet av ett par dygn hos ett fall i Nya Zeeland, och man kunde sätta ut den extrakorporeala syrsättningen (ECMO) efter 5 dagar. Se C-vitaminbehandling vände tillståndet hos svårt lungsjuk

Behandling

Jag har haft kontakt med läkarna i Nya Zeland som verkade som konsulter vid den framgångsrika behandlingen av fallet där. Man berättade att man gav 50.000 mg buffrat C-vitamin intravenöst i 2 omgångar dagligen (mycket viktigt att lösningen är buffrad). Jag kan förmedla ytterligare information och kontaktuppgifter vid intresse.

C-vitaminbehandlingen skulle kunna övervakas med lämpliga tester på oxidativ stress. Deras syfte skulle främst vara att säkerställa att man uppnår tillräckliga doser av C-vitamin för att neutralisera de fria radikalerna. Men eftersom C-vitamin även har andra värdefulla effekter behövs det troligen ännu högre doser för att få full nytta av behandlingen. Dessutom är dessa tester inte heltäckande. Därför kan de troligen endast användas som ungefärliga indikatorer på erforderlig minimidos.

Min epost är:

Sammanfattning:

Det synes berättigat att pröva megadosbehandling med C-vitamin vid lungsvikt pga influenspneumoni.

 • Mycket kraftig friradikalbildning har dokumenterats vid denna sjukdom
 • C-vitamin är en effektiv antioxidant
 • C-vitamin har dessutom rapporterats ha såväl antivirala som immunitetsförstärkande effeker
 • Kroppen tolererar mycket höga doser av vitaminet
 • Experimentella studier har visat att antioxidantia kan förhindra lungskadan vid virussjukdom (se tex Lazrak, 2009)
 • I åtminsone ett kliniskt fall med livshotande svår lung- och njursvikt vände tillståndet efter C-vitamintillförsel i megadoser.

”The medical profession itself took a very narrow and very wrong view. Lack of ascorbic acid caused scurvy, so if there was no scurvy [it was believed] there was no lack of ascorbic acid…The only trouble is that scurvy is not a first symptom of a lack but a final collapse, a premortal syndrome and there is a very wide gap between scurvy and full health. ”

Albert Szent-Gyorgyi
Nobel-pristagare för upptäckten av C-vitaminet

Jag har idag, 4 februari, skicka ett meddelande om detta till Dagens Medicin samt till universitetssjukhusen i Sverige.

Tillägg den 27 oktober 2010.

Jag har fått kännedom om ytterligare ett fall med livshotande lungsvikt vars tillstånd vände efter insättande av högdos C-vitamin (som sattes in efter starka påtryckningar från familjen). Men när han klarade sig utan respirator vägrade sjukhusläkarna fortsätta behandlingen och mannen försämrades då hastigt och avled, detta omnämns i denna video som även berättar om det tidigare nämnda fallet.

____________________________________________

Referenser

OM OXIDATIV STRESS VID VIROSER:

 • Akaike T, Suga M, Maeda H. (1998) “Free radicals in viral pathogenesis: molecular mechanisms involving superoxide and NO.” Proc Soc Exp Biol Med. 217:64-73.
 • Akaike, T. (2001) ”Role of free radicals in viral pathogenesis and mutation”. Medical Virology 11: 87-101. (Sponsrad av Japanska hälsovårdsministeriet).

 • Akaike, T., Okamoto, S., Sawa, T. et al (2003). ”8-Nitroguanosine formation in viral pneumonia and its implication for pathogenesis.” Proc. Natl. Acad. Sci. USA 100: 685-690.

 • Lazrak, A, Iles KE,Liu G et al (2009). “Influenza virus M2 protein inhibits epithelial sodium channels by increasing reactive oxygen species.”  FASEB Journal. 23:3829-3842 . Populärvetenskaplig sammanfattning:  ”Scientists Discover Influenza’s Achilles Heel: Antioxidants.” Science Daily, 30 okt 2009.
 • Schwarz KB. Oxidative stress during viral infection: a review. Free Radic Biol Med. 1996;21(5):641-9.
 • Beck MA, Handy J, Levander OA. The role of oxidative stress in viral infections. Ann N Y Acad Sci. 2000;917:906-12.
 • Li, Wei, Ph.D., Nutritionally-induced oxidative stress and viral infection. The University of North Carolina at Chapel Hill,  2006 (doktorsavhandling).
 • Hennet, T. Peterhans E,  Stocker, R. (1992) ”Alterations in antioxidant defences in lung and liver of mice infected with influenza A virus”, Journal of General Virology73, 39-46.

OM ASKORBINSYRA:

 • Cathcart, R (1991). ”A unique function for ascorbate”. Medical Hypotheses; 35:32-37
 • Chatterjee, I. B. (1973): Evolution and the Biosynthesis of Ascorbic Acid. Science 182,1271-1272.
 • Long, C, et al. (2003). ”Ascorbic acid dynamics in the seriously ill and injured”. Journal of Surgical Research 109 (2): 144–148.
 • Subramanian, N. et al (1973): Detoxification of Histamine with Ascorbic Acid. Biochem. Pharmacol. 22, 1671-1673, 1973
 • Saul, Andrew W. Vitamin C As An Antiviral: It’s All About Dose. Orthomolecular Medicine News Service, December 3, 2009

Mot denna bakgrund är det djupt upprörande att Austaliensiska länkare satte ut behandlingen av en patient, som drabbats av svår lungsvikt och blev dramatiskt förbättrad på högdos C-vitamin, med motiveringen att det inte finns några vetenskapliga belägg för att C-vitamin har en antiviruseffekt. Se Mer om dödssjuk som räddades med C-vitamin.

_____________________________________________________________

Fotnoter

C-vitaminet viktiga roll i åldrandet

Man har funnit att djur som kan bilda C-vitamin själv lever 8-10 ggr den ålder de blivit fullvuxna eller mer (en katt är till exampel fullvuxen vid 1 år ålder och lever 10-12 år eller längre). De som inte kan bilda vitaminet når omkr 3-4 ggr denna ålder (tex människa fullvuxen vid ca 20 och lever i snitt till omkr 75). Om denna beräkningsgrund stämmer, skulle skulle vi kunna leva upp till omkr 10×20 år = 200 år om vi kunde producera C-vitamin. Hur som helst förefallerdet  troligt att livslängden skulle öka väsentligt om vi kunde omedelbart och finstämt anpassa vår antioxidativa kapacitet till behovet.

Senare års åldrandeforskning har nämligen visat att fria radikaler och brist på antioxidantia spelar en nyckelroll när det gäller att förkorta livet (jag har på 70-talet sysslat med åldrandeforskning och har alltsedan dess följt antioxidantiaforskningen).

Personligen anser jag  att det varit ett mycket stort misstag att ange en ”rekommenderad dagdos” av C-vitamin.

Forskningen har säkerställt att behovet av detta vitamin kan öka flerfalt vid stress, exposition för fria radikaler (luftföroreningar, rökning, socker, klorerat vatten och alkohol är vanliga orsaker till friradikalbildning). Vid sjukdom och kroppsskador kan behovet öka betydligt. Väsentligt ökat behov har påvisats vid kirurgi (Rumelin A 2005) och Cathcart (1981) anser att upp till 100.000 mg kan behövas. Likaså vid brännskador. Tanaka (2000) fann tex positiva effekter av megadosinfusion  (66 mg/kg/tim dvs 4600 mg  per timma och 111000 per dygn ) vid svåra brännskador (Se även översikt av Horton JW 2003).

På grund av det mycket skiftande behovet är dagsdosrekommendation direkt skadlig. Det har till exempel medfört att man inom kirurgin tillfört ingen eller liten dos i stället för kanske flera tiotal gram per dag. Detta kan ha kostat tiotusentals människor livet eller medfört onödigt långt lidande pga förlångsammad läkning och sårinfektioner pga uttalad brist av detta vitala ämne (C-vitamin spelar en nyckelroll även vid bildning av ny bindväv).

Vi behöver lära oss att anpassa intaget av c-vitamin i relation till vår situation. Det skulle förbättra vår hälsa och öka vår livslängd, kanske i betydande utsträckning.

C-vitamin vid infektioner

På grund av att C-vitaminbehovet kan skifta väsentligt är den forskning som under de senaste decennierna testat C-vitaminets skyddande effekt mot virusinfektioner otillförlitlig. Man har i allmänhet bara använt 200-500 mg och i de ”djärvaste” fallen 2000 mg. Man har inte i en enda studie jag tagit del (de flesta) kontrollerat expositionen för oxidativ stressframkallande faktorer och annat som höjer C-vitaminbehovet. Därför är det inte förvånande att man nått motssägelsefulla resultat.

En del studier har dock funnit en positiv infektionsskyddande effekt. Till exempel fann en stor randomiserad och prospektiv japansk studie 60 procent minskning av övre luftvägsinfektioner vid intag av 500 mg C-vitamin dagligen (Sasazuki 2006). I denna studie har troligen försökspersonerna varit exponerade för en låg oxidativ stressnivå – de levde i en by på landet. Det kan vara orsaken till att denna och andra positiva studier har kunnat ge en rättvisande bild av vitaminets reella antivirala värde, som är betydande, enligt ett flertal experimentella studier (se ”C-vitamin as an antiviral”) såväl som den omfattande tidiga C-vitaminforskningen (Linus Pauling, FR Klenner, R Cathcart mfl).

Senare decenniers forskning har dock av oklar anledning ignorerat sagda variationer i c-vitaminbehov och är därför av intet vetenskapligt värde.

Referenser

Cathcart R, (1981) Medical Hypotheses, 7:1359-1376.

Rumelin A, Humbert T, Luhker O, et al. (2005) Metabolic clearance and the antioxidant ascorbic acid in surgical patients. Journal of Surgical Research, 129:46-51.

Sasazuki S, Sasaki S et al (2006)
Effect of vitamin C on common cold: randomized controlled trial.
Europ J Clin Nutr, 60(1), 9-17. I denna studie fann man en 60-procentig reduktion av förkylningsfrekvensen hos folk som tog 500 mg C-vitamin dagligen.

Tanaka H, Matsuda T, Miyagantani Y, et al (2000). Reduction of resuscitation fluid volumes in severely burned patients using ascorbic acid administration: a randomized, prospective study. Arch Surg.  135(3):326-31.

Horton JW (2003)Free radicals and lipid peroxidation mediated injury in burn trauma: the role of antioxidant therapy. Toxicology. 189(1-2):75-88.

Toxicology. 2003 Jul 15; 189(1-2):75-88.

Tillbaka

 • On avastatut, et C-vitamiinil on ka mitmed antiviraalsed toimed.

Ascorbate has been shown to have specific antiviral effects in which it inactivates the RNA or DNA of viruses [11,12,13], orthe assembly of the virus [14].

Vitamin C is also involved in enhancing several functions of the immune system. Ascorbate can enhance the production of interferon, which helps prevent cells from being infected by a virus [15,16]. Ascorbate stimulates the activity of antibodies [17], and in megadoses seems to have a role in mitochondrial energy production [18] . It can enhance phagocyte function, which is the body’s mechanism for removing viral particles and other unwanted debris [4]. White blood cells, involved in the body’s defense against infections of all types, concentrate ascorbate up to 80 times plasma levels, which, if you take enough vitamin C, allows them to bring huge amounts of ascorbate to the site of the infection [4].“

Allikas: „Vitamin C As An Antiviral: It’s All About Dose“ http://orthomolecular.org/resources/omns/v05n09.shtml

Annonser

Ett svar

 1. […] Behandling som kan tänkas rädda svårt influensasjuka […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: